Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ÖZEL EĞİTİMDE ANNE-BABA EĞİTİM
28.4.2017
Duygu Annaç


Yetersizliği olan çocukların, geliştirilen eğitim programlarından hedeflenen düzeyde yararlanabilmeleri

Anne-babaların eğitimde aktif olarak yer alabilmeleriyle mümkün olabilecektir.Anne 

babanın, çocuğunun eğtimcisi / öğretmeni rolünü alması ile eğitimde okul –ev paralelliği sağlanacak 

böyle çocuk;okul,merkez yada klinik ortamda öğrendiği becerileri farklı ortalamlarda genelleyebilecek 

Öğrenme hızlanacaktır.

 

PROGRAMIN  

AMACI VE İÇERİĞİ 

Programın genel amacı,anne babalara çocuklarının davranışlarıyla baş edebilme becerilerini kazandırmaktır.Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki amaçlar oluşturulmuştur.Bu programın sonunda anne babalar:

   a)Çocuklarına kazandırmak istedikleri becerileri ve oratadan kaldırmayı istedikleri problem davranışları belirleyebilecektir.

   b)Çocuklarını gözleme ve gözlem sonuçlarını not edebilme becerilerini kazandırabilceklerdir.

   c)Çocuklarına (istendik becerileri kazandırma) tekniklerini öğretebileceklerdir.

   d)Çocukların problem davranışlarını azaltma / yok etme yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Üçer saatlik dört oturumdan oluşan Anne baba eğitimi programı iki bölümden ve ödevlerden oluşmaktadır. Birinci bölüm temel becerilerin kazandırılması ikinci bölüm ise Problem davranışların işlevsel değerlendirmesini içermektedir.

 

AİLELERE 

VERİLEN ÖDEVLER 

ÖDEV  1:Çocuğunuzun kazanmasını istediğiniz becerileri, azaltılmasını istediğiniz problem davranışları önem sırasına göre yazınız.

ÖDEV 2:Evinizde günlük yaşantınızda çocuğunuza hangi becerilerde yardım etmeniz gerekmektedir? Bu becerileri ve her beceri için çocuğunuza nasıl yardım ettiğinizi yazınız.

ÖDEV 3: Çocuğunuzla bir günlük yaşantınızı düşünerek onun hangi davranışlarını ne tür ödüller kullanarak ödüllendirdiğiniz yazını.

ÖDEV 4: Çocuğunuzun en çok hoşlandığı yiyecekleri, davranışları, etkinlikleri önem sırasına göre yazınız.

ÖDEV 5:Davranış gözlem formu: Sizi en çok rahatsız eden problem davranışı belirleyiniz ve bu davranışı ortam (ne zaman?), problem davranış (ne yaptı?), sonuç (ne yaptınız?) ilkesine göre düşünerek tanımlayınız.

 

Öğrenme-

Öğretme Süreçleri

  1.Oturum: İlk oturum uygulamacıların kendilerini, program amaçlarını, çalışma yöntemini tanıtmalarıyla başlatılmıştır. Bu oturumda anne babalara programın yazılı materyallerinin (ödev, kitap, değerlendirme formları) bulunduğu dosyalar dağıtlmıştır. Bu oturumda; anne babaların çocuklarına yeni bir beceri kazandırabilmeleri için gerekli olan,

• Uygun ortam düzenlemleri,

•Becerilerin basitten karmaşığa doğru sıralanması ilkesine göre daha küçük becerilere bölünmesi,

•Başarısızlığı önlemek amacıyla kullanılan yardım teknikleri,

Başarıyı ödüllendirmek için kullanılan ödül verme teknikleri, gibi genel öğretim ilkeleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.

2.Oturum: İkinci oturum “Anne baba rehberliği videokaseti” izletilerek başlatılmıştır. Oturumun ikinci kısmında anne-babalar, çocuklarının beceri düzeylerine göre üç gruba ayrılmışlardır.

3. Oturum: Bu oturumda problem davranışların tanımı, nedenleri, problem davranışların “Ortam-Davranış-Sonuç “ ilkesine göre gözlenmesinin önemi açıklanmıştır.

4.Oturum: Uygulamanın son oturumunda anne- babalara beşinci ödev konusu dağıtılarak çocuklarının en önemli gördükleri problem davranışını Ortam-Davranış-Sonuç ilkesine göre irdelemeleri istenmiştir.

 

Programın 

Değerlendirilmesi

Programın etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla “Program Öncesi Değerlendirme Formu” , “İçerik Değerlendirme Formu” ve “Program Sonrası Değerlendirme Formu “ araçları kullanılmıştır. 

Program Öncesi Değerlendirme Formu; Uygulamanın ilk gününde çalışmaya başlamadan önce anne-babaların doldurduğu formdur. Form ile anne-babalardan programa niçin katıldıkları, onlara göre programın amaçlarının ne olduğu, çocuklarına bir beceri kazandırma / istenmedik bir davranışı azaltma konusunda daha önceden bilgilerinin olup olmadığı, varsa bu bilgileri kimden aldıkları ve ne tür bilgiler olduğu konularında bilgi toplanmıştır. Ayrıca çocuklarına bir beceri öğretmeyi deneyip denemedikleri, denediler ise ne tür problemlerle karşılaştıkları ve bu problemleri nasıl çözdükleri sorulmuştur.

İçerik Değerlendirme Formu; anne babaların her oturumdan sonra doldurdukları, her bölümün konularını ne kadar faydalı, ne kadar ilginç bulduklarını, o konu hakkındaki bilgilerini dereceleyerek ifade ettikleri formdur. Ayrıca, her bölüm sonunda çocuklarına bakış açılarının değişmesini bekleyip-beklemedikleri sorulmuş, bu soruyu evet / hayır biçiminde cevaplamaları, eğer cevapları evetse açıklamaları istenmiştir. Bu formda ayrıca anne babaların uygulama öncesi önerilerini açıklayabilecekleri boş bir bölüm bulunmaktadır.

Program Sonrası Değerlendirme Formu; Eğitim programının sonunda anne babaların çalışma hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla kullandıkları formdur. Formda öncelikle anne babalara, çocuklarına bir beceri öğretme konusunda çalışma öncesine göre farklı davranacaklarını düşünüp düşünmedikleri sorulmaktadır. Daha sonra programın en iyi ve en kötü üç özelliği, uygulama sırasında anlamakta güçlük çektikleri sözcük ya da deyimlerin olup olmadığı, programın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorularak önerileri istenmektedir. Formun son bölümünde, programın çalışma konuları, konuların anlatılması, değerlendirme formları, grup çalışmaları, verilen okuma materyalleri ve diğer velilerle tanışmak boyutlarında beşli dereceleme ölçeği üzerinde değerlendirme yapmaları istenmektedir.  

 
Yazarlar