Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Tanık mısınız?
12.1.2018
Muhammet Hamit Coşkun


Ceza muhakemesinde en önemli aracı delilerdir. Deli- ler içinde önemli araçlardan biride tanıklıktır. Tanık beş duyu organı ile algıladıklarını aktaran kişidir. Tanıklık ya- pan kişi bir kamu görevini ifa etmektir. Tanık olay hakkında bilgi sahibi olan kişidir. Yargı- lama hukukunda delil olarak kabul edilen tanık değil onun beyanıdır. Beyanını sundu- ğu makam, beyanın maddi gerçeği gösterdiğine kanaat getirirse tanık beyanı delil ni- teliğini kazanır. Tanık yetkili makam önünde cumhuriyet savcısına, hâkime veya mah- kemeye bildiklerini dosdoğru şekilde anlatmak zorundadır. Tanık davanın tarafı olmayan kişidir. Tanıklık zorunludur. Mazeret bildirmeden gitme- meniz halinde zorla da götü- rülebilirsiniz. Gitmediğiniz takdirde masrafları karşılama ve de hapis cezasına da çarp- tırıla bilirsiniz. Mahkemeye mazeretinizi bildiren bir di- lekçe ile başvuru yapabilirsi- niz. Size gelen çağrı kâğıdın da mahkemenin adı ve dosya numarasını dilekçenize ya- zarak sunmalısınız. Tanıklık yapan kişi duruşmayı izleye- mez. Duruşmayı izlendiğinde etkilenip objektifliğini kaybe- debilir. Tanık yazılı beyan ile tanıklık yapamaz. Bildiklerini dost doğru şekilde söylemek zorundadır. Yalan söylediği takdirde mahkeme tutanak tutarak cumhuriyet savcılığı- na suç duyurusunda bulunur. Hakkında da işlem yapılır ve yargılama tekrar yenilenir. Tanık işinin aksadığı ve yol masraflarını mahkemeden talep ettiğinde karşılanır.

Kimler Tanıklık Etmekten Çekinebilir?

•Memuriyetleri veya meslek- leri nedeniyle bir kimsenin sırrını öğrenenler, (örneğin avukatlar, doktorlar, mali mü- şavirler gibi.) Davanın tarafla- rından birinin:

•Nişanlısı Karısı veya koca- sı Eski karısı veya eski kocası Üçüncü dereceye kadar akra- baları 

 
Yazarlar