Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Süresi İçinde Ödenmeyen SGK Prim Alacağı ve Diğer Alacakların Tahsili İle Gecikme Zammı Yönünden Zamanaşımı Uygulaması
27.5.2017
Fevziye Karaer


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, geçmiş yıllara dönük olarak sigorta primi ve buna bağlı gecikme zammına ilişkin gönderilen ödeme emri karşısında neler yapılması gerektiği ve mükellef tarafından özellikle dikkat edilmesi gereken zamanaşımı hususuna değinmekte yarar bulmaktayız.

Şöyle ki, mükellef kimselere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından kimi zaman geçmiş yıllara ait prim borcu ve buna bağlı gecikme zammına ilişkin ödeme emirleri tebliğ edilmektedir. Takdir olunacağı üzere, geçmiş yıllara ilişkin prim borcu aslı çok düşük meblağlara sahip iken seneler sonra gönderilen ödeme emrinde, asıl borca eklenen gecikme zammı sebebiyle borç meblağının bazen asıl borcun 20 katına dek ulaştığı görülmektedir. İlgili prim borcunun, ait olduğu yılı takip eden dönemde mükellefe tebliği halinde ödenmesi çok daha basit ve olanaklı iken Kurum, böyle bir borcun varlığından mükellefini haberdar etmeyerek aradan geçen yıllar üzerine, toplam borca gecikme zammını da ilave ederek gönderilen ödeme emri ile tahsili yoluna gitmektedir. Bu talep, iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki belirlenen gecikme zammının usulüne uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı da belli değildir.

Prim ve gecikme zammı yönünden 6183 S. Yasa’nın “Tahsil Zamanaşımı” başlığını taşıyan 102. vd. maddeleri gereğince, zamanaşımı süresi 5 yıl olup zamanaşımı başlangıcı da alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılbaşı olarak belirlenmiştir.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin

2011/673 E., 2011/1624 K. S. ve 15.02.2011 tarihli kararı ile yerleşik birçok Yargıtay İçtihatları doğrultusunda ve 6183 S. Kanun gereği, prim ve gecikme zammı yönün- den ilgili Kanun’un ‘Tahsil Zamanaşımını’ taşıyan 102 ve ardından gelen maddelerinin uygulanacağı aşikardır.

İlgili Yargıtay Kararı’nda açıkça izah edildiği üzere, 506 S. Kanun’un 80. Md.de 3917 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 S. Kanunun yürürlüğe girdiği 8.12.1993 tarihinden önceye ilişkin prim ve gecikme zamları yönünden Kurum alacakları, Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. İlgili 10 yıllık zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi ise BK. Md. 128 gereği alaca- ğın muaccel olduğu tarihtir.

8.12.1993 tarihi ve sonrasına ilişkin prim ve gecikme zammı yönünden ise 6183 Sayılı Kanun’un ‘Tahsil Zamanaşımı’ başlığını taşıyan102 ve ardından gelen maddeleri uygulanacaktır. İlgili Kanun maddeleri uyarınca ise 8.12.1993 tarihi ve sonrasına ilişkin prim ve gecikme zammı borcuna ilişkin zamanaşımı süresi 5 yıldır. İlgili zamanaşımının başlangıç tarihi de alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılbaşı olarak belirlenmiştir.

Konu hakkında danışmak istediğiniz bir hususun mevcudiyeti halinde uzman bir hukukçudan danışmanlık almanız yararlı olacaktır.

Bu haftalık bu kadar haftaya kadar kalın sağlıcakla ...

 
Diğer Yazılar
Yazarlar