Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
KIDEM TAZMİNATI FONU
3.6.2017
Fevziye Karaer


Kıdem tazminatında fon tartış- maları gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni sistem için çalışmalarını son aşamaya getirdi.Kanaatimce faa- liyete geçişi yıl sonunu bulacak düzenleme Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra, işçi ve işve- ren temsilcilerine de götürülecek. Peki 26 milyonu ilgilendiren Kı- demi fona devredecek düzenle- mede neler değişecek?

Şöyle ki; Yeni düzenlemeye göre kıdem tazminatına, bireysel emeklilik sisteminde (BES) oldu- ğu gibi katkı verilecek ve katkı her ay maaşın yüzde 8.3’ü düze- yinde olacak.

Bu Kıdem tazminatı fonuna mev- cut çalışanların katılımı zorunlu olmayacak. Fon kurulduğunda çalışıyor olanlar fona istemeleri halinde dahil olacak. Düzenle- me yürürlüğe girdikten sonra işe girenlerin durumu ne olacak derseniz ? Evet, işe yeni girenler için kıdem tazminatı fonu zo- runlu olacak. Başta da söylediğim gibi Taslak düzenleme Bakanlar Kurulu’nda kabul görüp nihai hale gelirse, bireysel emeklilik sis- teminde olduğu gibi kıdem taz- minatı fonuna da devlet desteği olabilecek.

Peki Fonda kalma süresi ? Şu anda, haksız fesih olmaksızın işten atılan işçinin hemen ala- bildiği kıdem tazminatı, yeni düzenlemeyle belli bir yıla kadar alınamayacak. Bunun için en az 5, en çok 15 yıllık bir süre dile geti- riliyor. Bugün, 1 yıllık çalışmadan sonra kıdem tazminatını kayıpsız olarak hemen alan bir işçi, yeni sistemle aynı ödemeyi hemen alamayıp bekleyebilecek. İşçi ancak, evlilik, askere gitme gibi istisnai durumlarda tazminatını kayıpsız olarak erkenden alabile- cek. Kıdem Tazminatı yükü, işçi- sini çıkarmak isteyen patron için caydırıcı olmaktan çıkacak.

Bir bakıma çalışanlar, fonda kal- dıkları süreye göre daha fazla taz- minat alabileceğini söylebilirim.

İstersek bu fondan çıkabilir miyiz derseniz? Emeklilik ve yasal bek- leme süresi dışında, evlilik, ölüm, konut satın alma gibi hallerde çı- kılabilecektir.

Ancak çalışan örneğin evlilik gibi kıdem tazminatına fondan almaya hak kazandığı hallerde,, tazminatı almayıp fonda kalmayı sürdürürse o işçi ilave tazminat alacaktır.

İşçinin bu fonda kaybı ne ola- cak diye sorarsınız.. Şu an için bazı hallerde istifa ve işverenin işten çıkarması halinde kıdem tazminatı alınabilirken, kıdem

tazminatı fona dönüştüğünde yalnızca emeklilik ve emeklilik için yaş dışındaki diğer koşulların sağlanması halinde kıdem tazmi- natı alınabilecek.

Açıkçası Tarafların iki konuda soru işareti var: Prim ve nema- landırma...

İşçi sendikaları var olma sebep- leri bir miktar ortadan kalkaca- ğı için fona çok istekli değiller.

Hatta kimisi eylem ve etkinlikler hazırlıyor. Fonda biriken paranın Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi devlet eliyle yöne- tilmesini istemiyorlar. Hükümet ise taşrada finansal okuryazarlığı olmayan bir işçiyle, büyükşehirde maaşını kendi yöneten işçi ara- sında fark olduğunu düşünerek bu modeli benimsiyor.

Peki ya işveren tarafı ?

Onların korkulu rüyası prim meselesi... Biliyorsunuz, kıdem tazminatı fona dönüşürse, işve- renler çalıştırdıkları her bir işçi için bu fona belirlenen oranda prim ödeyecek. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret tutarında tazmi- nat alınabilmesi için işverenlerin ödemesi gereken prim oranı yak- laşık yüzde 8.33. Şöyle düşünün, asgari ücretli çalışan her işçi için 148 TL. Buraya devletin katkı ver- mesini istiyorlar.

Hazırlanan taslak çalışmada yüz- de 3-5 arasında bir oran konuşul- sa da işadamları tüm yükün ken- dilerine kalmasından korkuyor. Bugünkü uygulamada ise devlet işsizlik sigortası fonuna prim ödüyor. Devlet elini taşın altına koyarsa çok iyi olacaktır. Hem bu sayede işçilerin fon konusundaki endişeleri baştan giderilmiş ola- caktır.Hem de işverenin üzerin- deki prim yükünün azaltılması da sağlanacak ve istihdam yaratma- nın zorluğu azaltılacaktıt.

Önümüzdeki günler neler gösterecek bilmiyorum hep birlikte bakıp göreceğiz. Ba- kanlar Kurulu’nda konu ele alınacak. Ardından ateş topu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına konula- cak. Tarafların istekleri de eleş- tirileri de Külliye’de aklıselim bir şekilde değerlendirilecek.

Bakalım ‘tamam mı yoksa devam mı’ denilecek.

NOT: Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı

diliyorum. Mübarek günde mübarek makama yürüyen askerlerimizin mekanları cennet olsun.

Haftaya kadar kalın sağlıcakla.. 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar