Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ARSA ALACAKSINIZ NEYİNE BAKARSINIZ ?
10.6.2017
Fevziye Karaer


‘’Arsa alırken nelere dikkat etmeli sorusuna verilecek cevap aslında taşınmazın vasfına göre değişebi- lecektir. Ancak vatandaşların, ya- tırımcıların arsa alırken özellikle dikkat ve kontrol etmesi gereken başlıca hususları sizlere şöyle ak- tarabilirim;

1. Taşınmazın Vasfına Bakmak Gerekir

Öncelikle bizim arsa diye bildi- ğimiz alanın gerçekten arsa olup olmadığına yani bu taşınmazın vasfına bakmak gerekir. Demek istediğim bu taşınmaz arsa mı, yoksa orman niteliğine mi sahip, bahçe mi kontrol etmek gerekir. Sonuçta arsa dediğimiz şey imarlı arazidir ama bahçe ya da orman imarlı arazi değildir.

2. İmar Durumuna Bakılmalıdır

Evet diyelim ki arsanın vasfını öğ- rendik, bu defa mutlaka arsanın imar durumuna ilgili Belediyeden bakılmasını tavsiye ederim. Çün- kü imar planına sahip olmayan arazilerde henüz yapılaşma uy- gun olmadığından alınacak arsa- nın kadastral yola cephesi var mı, yok mu, imar çalışmasına uygun mu, yapılaşmaya açık mı kapalı mı, arsa üzerinde herhangi bir sınırlama yani kamu şerhi, haciz, ipotek, Mahkeme kararı, idari ku- rum beyanı, şerhi var mı, yine sit alanına giriyor mu, su havzasında olma durumu var mı gibi etkenler önem arz edecektir.

Örneğin yola cephesi olmayan bir arsa var diyelim. Bu durumda ya- pılaşma mümkün olmamaktadır. Ancak ve ancak yola cephesi olan başka bir parsel ile tevhit dediği- miz birleştirme işlemi yapılarak yapılaşmaya uygun hale gelebilir. Bu durumda arsa alırken önce- likle tapu bilgileri ile belediyeden imar durumunu sormak ve tapu- dan da arsanın üzerinde yukarıda saydığım sınırlamalar gibi devri engelleyecek veya sınırlandıracak kayıtlar var mı bakmak gerekecek.

3.Yine önemli diğer konu, arsanın hisseli olup olmadığıdır.

Eğer bir arsa hisseli ise ve hisseli bu yeri satın almaya karar ver- diyseniz, diğer hissedarlardan ön alım haklarından feragat ettikleri- ne dair noter beyanlarını mutlaka almanız gerekir. Aksi taktirde ön alım davası ile karşı karşıya kalı-

nabileceği gibi yine izaleyi şüyu davası dediğimiz ortaklığın gi- derilmesi davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu saydıklarıma ek olarak arsanın da bizzat yerin- de görülmesini tavsiye ederim. Çünkü arsanın üzerinde kaçak yapılaşma, gecekondu veya iş- galler söz konusu olabilir. Bunları kontrol etmeden aldığınız arsada bunun gibi engeller önünüze çı- karsa işgalcilerin tahliyesi ve ka- çak yapıların yıkılması için ayrıca hukuki bir süreç başlatmak gere- kecektir ki bu da yıllarınızı alabilir.

4.Yatırımcıların bahset- tiğim konulara ek olarak dikkat etmesi gereken

hususlar ise; arsa yapılaşma- ya açık mı kapalı mı, bunu öğ- renmek. Arsa imar planındaki durumuna göre konut, sanayi, ticaret, turizm gibi yapılaşmaya açık olacak düzenlemeye sahip olabileceği gibi, yeşil alan, hasta- ne, dini tesis, okul, hastane, park, yol gibi yapılaşmaya kapalı da olabilir. Bunun için tabii ki ilgili Belediyesinden arsanın imar du- rumu temin edilmeli, imar pla- nının kesinleşip kesinleşmediği öğrenilmelidir. Yine arsa yapılaş- maya uygunsa imar planına göre terk edilmesi gereken alanın ne olduğu da önemlidir. Çünkü İmar Kanununa göre gerekli terkler ya- pıldıktan sonra kalan kısım yapı- laşmaya uygun olmayabilir.

5.Son olarak arsa bulun- duğu yere göre yapılaşma için bazı idari kurumların iznine veya farklı yasal uygulamalara tabi olabi-

lir. Örneğin arsa kıyıda veya sa- hilde ise ve yine çok yakın ise bu durumda Kıyı Kanuna tabidir. Sit alanında kalıyor ise Kültür ve Ta- biat Varlıklarını Koruma Kanuna tabi olacak ve Koruma Kurulunun izni gerekecektir. Su havzasında kalıyor ise DSİ, İSKİ gibi kurumlar karşınıza çıkacak ve bunlara iliş- kin yasal uygulamalar gündeme gelecektir. Bunun gibi arsa alı- mını etkileyecek birçok unsurun önceden çok detaylı bir şekilde araştırılarak ve hatta bu alan- da uzman bilirkişilerden destek alınarak satın alınması, yatırım yapılmasını, bu hususlar araştı- rılmadan satın alma işlemini yap- mamalarını tavsiye ederim. ‘

E Bu haftalık bu kadar Haftaya kadar kalın sağlıcakla 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar