Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Kentsel Dönüşüm Meselesi -3
15.7.2017
Fevziye Karaer


Bir önceki yazımızda “sen de mi brutus” diyerek, hain brutusun macerasını konu edinmiştik. Peki şimdi bu Brutuslara karşı nasıl önlemler alınabilir acaba? Bu so- ruyu dikkate alarak yazımıza de- vam edelim.

Kentsel dönüşüm mevzuatında enteresan bir kavram mevcut: “yapı maliki”. Ah o yapı maliki kavramı yok mu... Kim icat ettiy- se... (icat, pozitif ilimlerde “ilk kez yeni bir şey yaratmak” anlamın- da kullanılan bir kavram olduğu halde, kanun koyucunun bazen hukuku da matematik denklem- leri içerisinde ele alıp yarattığı kavramlar için de pekâlâ “icat” kelimesini kullanmamız sanırız yadsınmaz; hoş, yadsınsa da...)

Bu kavramı biraz inceleyelim şimdi:

Yapı Maliki – Kat Maliki Ayırımı

Kat mülkiyetine geçilmiş yapı- ların tabi olduğu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapı ma- liki ifadesine yer verilmemiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre başlı başına kullanmaya elverişli bağımsız bölümlerin (halk ara- sındaki tabiriyle dairelerin) ma- likleri bağımsız bölüm maliki (kat maliki) olup yapı maliki değildir. Yapı maliki kavramı, olsa olsa bütün kat maliklerinin tamamını ifade eden ortak bir çatı kavram olsa gerektir. O halde kat malik- lerinin (Brutusların) tek başına riskli yapı tespiti isteyememesi gerekir.

Peki, kat mülkiyetine tabi yapılar-

da riskli yapı tespitini kim isteye- bilir? Bu sorunun cevabı için Kat Mülkiyeti Kanunu düzenleme- lerini bilmek gerekmektedir. Kat mülkiyetine tabi binanın tamamı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunabilmek için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45’inci maddesine göre kat maliklerinin oy birli- ği gerekir. Bunun için yine aynı Kanun’a göre toplantı yapılmalı ve Kanun’a uygun karar alınma- lıdır. Aksi halde bina üzerinde riskli yapı tespiti hukuka aykırı olur. Buna rağmen tespit yapıl- mışsa ne olur? Elbette bu soru- nun cevabını, sizleri biraz daha meraklandırmak bir sonraki yazı- mızda vereceğiz.

Yıkımı Engellemek İçin Bir For- mül: Binanın Güçlendirilmesi Talebi

Kaldığımız yerden devam etmek gerekirse; riskli yapı teşkil eden binanın yıkılması yerine güç- lendirilmesinin talep edilme- si de mümkündür.Nitekim Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre ana yapının (binanın) güçlen- dirilmesi gerektiğinin mahke- mece tespit edilmesi halinde kat maliklerinin rızası alınmaksızın binanın güçlendirilmesi yoluna başvurulması da mümkündür. Böylelikle gerek olmadığı halde tek bir kat malikinin talebi üze- rine riskli yapı tespiti talebine karşılık Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca binanın güçlendi- rilmesi yoluna başvurulabilir. Kentsel dönüşüm mevzuatı da bu imkâna izin vermiştir.

Devamı var; ama sonra... 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar