Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ALACAĞI
5.8.2017
Fevziye Karaer


Ulusal bayram genel tatil alacağı kapsamına hangi günler girer?
4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre;

“Madde 47 - Bu Kanun kapsa- mına giren işyerlerinde çalı- şan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” Görüldüğü üzere İş Kanunu’nda ulusal bayram genel tatil günleri hakkında sadece ücretlendirme husu- su düzenlenmiştir. Hangi günlerin ulusal bayram genel tatil günü olduğu 2429 sa- yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; genel tatil günle- ri, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri toplam 5 gün ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbu- çuk günlük Ramazan Bayra- mı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden toplamda 8 günden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başla- yan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Ya- sayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs ve 2016 yılı menfur darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Demok- rasi ve Milli Birlik Günü ge- nel tatil günüdür.(Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesi 2017/517 E; 5017/515 E.) Bu son düzen- leme ile ulusal bayram genel tatil günü yılda 15,5

Ulusal bayram genel tatil günleri çalışma karşılığı ödenmesi gereken ücret ne kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre bu günler- de işçiler çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yap- mayarak çalışırlarsa ayrıca ça- lışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Madde yeterince açık olup işveren işçi çalışmasa dahi sanki çalışılmış gibi o günün ücretini tam olarak ödeme yükümlülüğündedir. Bord- roda o ayda 30 günlük ücret tahakkuku varsa işçinin ça- lışmadan o güne ait ücreti- nin ödendiği anlaşılır. Ancak işçi kaç ulusal bayram genel tatil gününde çalıştı ise ya- rım veya 1 günlük yevmiyeye denk gelecek şekilde bu çalış- ması da bordroda tahakkuk ettirilmelidir. İşçinin 2,5 ulu- sal bayram genel atil günü ça- lışması halinde bordroda 32,5 yevmiyeye denk gelecek bir tahakkuk aranmalıdır.

Ulusal bayram genel tatil çalışması nasıl ispatlanır? İşçi ulusal bayram ve genel ta- til günlerinde çalıştığını iddia ediyorsa, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Olayın çözü- münde tahakkuk olup olma- dığı dikkate alınarak sonuca

gidilir. Bordorda tahakkuk ve imza varsa işçi daha fazla ta- til gününde çalıştığını ihtirazi kayıt koymadıysa yazılı belge ile ispatlamalıdır. Bordroda tahakkuk yoksa, sıfır gösteril- mişse tatil günlerinde çalıştı- ğını işçi tanık dahil her türlü delille ispat edebilir. Tanıkla- rın işyerinde aynı dönemde çalışan tanıklarla ispatlanma- sı yerinde olacaktır. Çünkü Yargıtay uygulamalarında ta- nığın çalıştığı dönem ile sınır- lı ispat kuralı uygulanmakta- dır. Yine davası olan tanıkların menfaat birliğinin bulundu- ğu kabul edildiği gibi, işyeri dışından gösterilen akraba, arkadaş gibi tanıklarla da so- nuca gidilmesinin mümkün olmadığı kabul edilmektedir. Açılan davalarda bu ispat ku- ralları titizlikle uygulanmalı- dır.

İşçinin bordroda imzası ol- mamasına rağmen tahakkuk- ların bankadan ödenmesi ha- linde 9. Hukuk Dairesi aksinin yani daha fazla çalışıldığının yazılı belge ile ispatlanmasını ararken 22.Hukuk Dairesi ak- sinin tanıkla ispatlanabilece- ğini kabul etmektedir.

Sözleşmede ulusal bayram genel tatil günü çalışmaları sözleşmeye dahil
edilebilir mi?

Bazı sözleşmelerde tatil günü çalışmalarının sözleşmeye dahil olduğu kararlaştırılmak- ta ise de Yargıtay iş daireleri son dönemde sözleşmedeki bu şartın geçerli olmadığını kabul etmektedir.

Hakkaniyet indirimi hangi durumlarda yapılmaktadır? Ulusal bayram genel tatil ça- lışmalarının yazılı kayda da- yanmaması halinde, tanık beyanbları ile ispat yoluna gidildi ise hastalık, izin, maze- ret nedeniyle genel olark %30 seviyelerinde bir hakkaniyet indirimi yapılması gerektiğini istikrarlı bir şekilde uygula- maktadır. Yargıtay hakkaniyet indirimi yapılması halinde bu reddedilen kısım üzerinden avukaltık ücretine hükmedi- lemeyeceğini kabul etmekte- dir.

Ulusal bayram genel tatil alacağına ne tür faiz uygulanmalıdır?
Yargıtay uygulamalarında ulusal bayram genel tatil üc- reti 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince geniş anlamda ücret niteli- ğinde görülmekte ve temer- rüde düşürülmesi halinde bu tarihten yoksa kısami dava açılmışsa dava ve ıslah tarih- lerinden, belirsiz alacak ol- ması halinde(hakkaniyet in- dirimi yapılacağından) dava tarihinden itibaren bankalar- ca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile tahsile karar verilmelidir.

Zamanaşımı süresi ne kadardır?
4857 sayılı Kanunu 32. mad- desi kapsamında geniş an- lamda ücret niteliğinde kabul edildiğinden 4857 sayılı İş Ka- nunun 32/8 maddesi gereği 5 yıllık özel zamanaşımı süresi- ne tabidir. 6098 Sayılı TBK 147 (Borçlar Kanununun 126/1 maddesi) uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabidir. 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar