Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Hukuk yargılamasında Adli Yardım nedir? Kimler Adli Yardım’dan faydalanabilir?
12.8.2017
Fevziye Karaer


Bu haftaki konumuz Adli Yardım .. Peki Adli yardımın amacı nedir? Bireylerin hak arama özgürlükle- rinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kul- lanımında eşitliği sağlamak üze- re, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bu- lunmayanların avukatlık hizmet- lerinden yararlandırılmasıdır.

Adli yardım, avukatlık ücretleri- ni ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan- lara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adli Yardım’dan Kimler Yararlanabilir

Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar, bu du- rumlarını kanıtlamak kaydıyla, adli yardım hizmetinden yararla- nabilirler.

Nasıl Başvurulur?

1.Yerleşim yerinizdeki Baro Başkanlığı’na hitaben yazılacak bir dilekçe,

2.Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını bel- geleyen muhtarlıklardan alınma fakirlik kağıdı,

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.Tapudan üzerine kayıtlı gayri- menkulü olup olmadığına ilişkin belge,

5.SGK’ dan sosyal güvencesi olup olmadığına ilişkin belge,

6.Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek diğer belgelerle birlikte,

adli yardım isteminde bulunula- bilir.

Yukarıdaki koşulları taşıyan adli yardım istemleri her şehirdeki Adli Yardım büroları tarafından kaydedilerek başvurucularla bir ön görüşme yapılır. Görüşme sırasında adli yardım görüşme formu düzenlenir ve başvurucu- ya bir taahhütname imzalatılır. Yapılan değerlendirme sonucun- da adli yardım koşullarını taşıdığı anlaşılan başvuruculara avukatlık hizmeti vermek üzere bir avukat atanır.

Gaziantep İlinde

ikamet edenler için

Adres;

Gaziantep Barosu
Adres: Düğmeci Mahallesi, 27240 Şahinbey/Gaziantep
Telefon: (0342) 231 52 90

Haftaya kadar kalın sağlıcakla.. 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar