Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
DENETİMLİ SERBESTLİK KURUMU
9.9.2017
Fevziye Karaer


Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahku- miyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezası- nı toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade etmektedir. Bu sistemi uygulayan ülkelere göre tanımı değişliklik göstermektedir.

Denetimli serbestlik tedbiri top- lumda ıslahı amaçlayan ceza in- faz kurumunun bir parçasıdır. Denetimli serbestlikte şarta bağlı bir serbestlik olmakla birlikte kişi- ye yüklemiş olduğu hükümlülük- ler de vardır.

Denetimli serbestlikle birlikte Şa- hıslar topluma kazandırılmak için Pisko-sosyal yardımlar, Rehber- lik ve danışmanlık hizmetleri, ve Tahliye sonrası yardımlar almak- tadırlar. Denetimli serbestlik sü- resince hükümlü için atanan de- netimli serbestlik memuru kötü alışkanlıklardan kurtulma ve iyi bir hayat sürmesi için hükümlüye öğütlerde bulunur.

3.yargı paketi ile denetimli ser- bestlik kurumunda da köklü de- ğişikliklere gidilmiştir. Bu deği- şiklerle cezası 1 yıldan az kalan 24.000 Mahkum tahliye edil- miştir. Kanun tasarısında 105-a maddesi ile Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmele- rini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; Açık ceza infaz kurumunda cezasının 6 ayını kesintisiz geçiren ve çocuk eğiti- mevinde bulunup cezasının 5 de birini tamamlayan ve koşullu salı- verilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde infaz hakiminin kararı ile Koşullu salıverilmelerine bir yıl kala kapalı cezaevinden açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı- nı kazanan hükümlüler, bu infaz usulünden en fazla altı ay süreyle yararlanırlar.

Kanunun geçici maddelerinde Terör suçları,örgüt faaliyeti kap- samında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ha- riç olmak üzere , Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların, Tak- sirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, Adli para ce- zasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık ceza infaz kurum- larında yerine getirmekle dene- timli serbestlik yasasında deği- şikle suçun infazının yapılacağı yerde de değişiklik yapılmıştır.

Denetimli Serbestlik Kanunu- nun bazı maddelerinde yapılan değişiklikle birlikte cezaevinde yatmakta olan mahkumlar fay- dalanmış olsa da 3.Yargı paketin- de Denetimli Serbestlik ile ilgili olan kısmın yüzeysel olarak ele alınıp çıkarıldığı yönünde tepki- lere neden oldu. Bu tepkilerden çoğu hapishanelerin doluluk ora- nının yüksek olması ve bunun eritilmesi için değişiklik yapıldığı yönünde idi. Bu yönde gerçekle- şen tahliyelerden dolayı Suçtan zarar gören kişi ya da kurumlara haksızlık yapıldığı yönünde top- lumda denetimli serbestliğe karşı çıkanlar olmuş ve medyaya yan- sımışlardır.

Denetimli serbestlik tedbirine uymayanlar denetimli serbestlk hangi cezaya uygulandı ise o cezayı çekmek zorundadır. De- netimli serbestlik şube müdürlü- ğünden denetimli serbestliğin ne şekilde, nerede, ne kadar, süre ile çekileceğine dair hükümlünün mahkemede yargılama aşama- sında verdiği son adres üzerin- den yazışmada bulunur. Dene- timli serbestlik müdürlüğünün göndermiş olduğu tebliğatların gereği gününde yapılması zo- runludur. Denetimli serbestlik müdürlüğünün yapmış olduğu tebliğatın hükümlüye ulaşma- ması durumunda tebliğ muhtara yapılır ve hükümlüye yapılmış sayılır. Bu yüzdendir ki yargılama aşamasında verilen adres ya da infaz aşamasında mahkemeye, savcılığa ya da denetimli serbest- lik Bürosuna verilen adres büyük önem arzetmektedir. soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasın- da tebliğatın önemi büyüktür ve hükümlü her zaman buna dikkat etmesi gerekmektedir.

Denetimli serbestlik kurumu her ne kadar topluma kazandırma amacı gütse de her zaman başarılı olduğu söylenemez. Denetimli serbestlik kurumunun yapılan- ması ve yargı erkindeki etkinliği- nin artırılması insanların topluma kazandırılmasındaki rolü büyük- tür. Suç işlemiş ve belli oranda psikolojik sorunları olan hüküm- lülerin çok ciddi manada psiko sosyal desteğe ihtiyaç duyduğu bilinmektedir.

Psikolojik ve Rehberlik açısından yetkin kişilerce koordineli çalış- ma ile Hükümlülerin bir daha suç işlememesi ve topluma kazandı- rılması konusunda başarı sağla- nabilir. Toplumda insanları suç makinesi olmaya iten etkenleri ortadan kaldırmak için denetim- li serbestlik kurumunun istenen düzeye gelmesi ile daha huzurlu bir yaşama adım atabiliriz. 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar