Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Samimiyet
26.6.2018
Burcu Besle


Güzel gülüşün sıcak bakı- şın değer... Samimi, açık sözlü ve güler yüzlü in- san olmak, insanoğlunun doğasında olan bir du- rumdur. Pek çok insan ise herkes tarafından sevilen kişilerin bu durumunun doğuştan geldiğini ve sa- dece şanslı bir kaç kişiye ait olan öğrenilemez özel- liklerden kaynaklandığı- na dair yanlış bir inanca sahiptir ki, bu karakterde- ki insanlar, dış görünüş- leri itibariyle bakımlı, hoş görünümlü, sempatik ve fazlasıyla sosyal ve inanıl- maz derecede güçlü in- sanlar olarak görünürler.. Bu yanlış kre tav olmak ise oldukça kolaydır. Oysa ki, çevresinde sevilen sa- yılan biri olmak, bizlerin kontrolünde ve duygusal zekaya bağlı bir şeydir... Yani açarsak, samimiyet ve sıcak kanlı olmak tüm insanların içinde vardır. Bazı kişiler bunu çevresine yansıtabilir bazıları da yan- sıtamaz.. Bu sebeple çevre- mizde samimiyetin dışa vuramayan kişiler için “Ne kadar soğuk biri.” ‘a-sosyal’ dediğimiz olmuştur. Fakat insanları dış görünüşüy- le yargılamamamız gere- kiyor. Çünkü bazı kişiler dışarıdan göründüğü gibi değildir. Bize gülmeyen,

görünce selam vermeyen ya da muhabbete çok ka- rışmayan kişiler de samimi olabilir. Yani dış görünüş- ler yapıları ve karakterler gereği böyle olabilirler. Bu tür insanlar sadece birlik- te geçirilen zaman süresi fazla olduğunda kendini ifade edebilir. Samimiyet insanların içinde vardır dedik. Fakat yerine göre bu davranış da sınırlandı- rılmalıdır. Örneğin bir kişi herkesle samimi olamaz. Olmamalıdır da. Eğer ki kişi samimi olmuşlarsa ara- larındaki güven duygusu sağlam temellere dayan- malıdır. Ha keza etrafımız- da her gün gördüğümüz onlarca, yüzlerce kişi var- dır. Çoğu arkadaşımızdır. Büyük bir kısmı da değil. Demem o ki, belli kişilerle samimi olunur. Doğrusu da budur. Sadece samimi olabildiğimiz arkadaşları- mızla ‘dost’ oluruz çünkü. (Arkadaşlıktan sonraki ev- rede dost oluruz...)., Sözün ona arkadaşlarımızın veya ailemizden birinin sözü- ne veya davranışına say- gı duymak, duyabilmek ancak ve ancak ona karşı duyduğumuz samimiyet- ten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla samimi olan kişilerin toplum içinde se- vildiği görülmektedir.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar