Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İLGİ DÜNYA’YA HAYAT VEREN BÜYÜK DEĞERDİR
5.7.2018
Burcu Besle


İnsanlar neden anlaşamaz- lar?
Geçimsizliklerimizin sebep- leri, kaynakları nedir? Kriterleri sıralarsak çok!

Oysa işin başı; adalet, iletişim, nezaket!
Bu kadar basit mi; el cevap değil elbet! Muhataplarımızla; kahra- manlarımızın farklı olabilece- ğini düşündüm!

Herkesin gözünde bir çeşit kahramanı var! Kahramanları farklı olan in- sanların karakterleri de fark- lıdır! Beklentileri, hayalleri, çözümleri, çözüm yolları, davranış şekilleri farklıdır.

Bir kişinin kahramanı; na- muslu, evine helal ekmek götürebilen, çalışkan, azimli, bilgili, okuyan, fedakâr!

Bir başka kişinin kahramanı; nerden geldiği önemsenme- miş bir paraya veya nasıl elde edildiği önemsenmemiş bir kariyere sahip kişi!

Ve daha bir başka kişinin kah- ramanı; değerleri nizamsızlık üzerine kurulmuş; sadakat ve itaatten bağımsız bir nevi anarşist!

Değerleri değişik insanların iletişimlerindeki kırılmalar oldukça hasar verebilirler. Değerleri örtüşmeyen insan- lar; nezaketi karşı taraftan bekleyebilirler!

Adalet duygusu ise; bilginin idrakte taht kurması; hayata geçmesi! Bir oran veremem

ama adalet duygusunu içine sindirmiş ne kadar insan ta- nıyorum ki?
Değerlerin her insanda farklı olmasından dolayı insanlarda oluşan karakterler; insanların yaşadıkları hayatlarında en önemli rota belirleyicisi ola- rak rol oynuyorlar!

Başta ailemiz, eşler, ebeveyn, komşu, arkadaş, iş çevresinde ne kadar çok insanla muha- tap olduğumuz kesin!

Ve çoğu zaman neden mut- suz olduğumuzun sebebi; karakterlerimizin bize kılavuz seçtiği kahramanlarımızın çatışması! Birimiz için kahra- man diğerimiz için bir alçak! Oysa doğru bence adalet ve bilgide saklı!

Yarışan kahramanlarımız olsa da çatışan aslında karakterle- rimizin farklı olması! Menfa- atlerin ve paranın da geçim- sizliklerimizdeki payı elbet inkâr edilemez! Egoizm göz ardı edilemez!

Bilgiyi kahramanlık, iletişim, adalet ve hele karakter de- ğerlerinde işe karıştırmamak; elbet bilgiye yapılmış büyük haksızlık olur!

Bilgi dünyaya ve hayata yön veren en büyük değer! Mutluluğun hayat kaynağı; bilgi!

Bilgi; geçimsizliklerin sebebi- ni bilen ve çözecek olan belki de tek değer;eşsiz ilacı.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar