Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İYİ ŞEYLER YAPMAK
6.10.2018
Burcu Besle


Ortak bir cevap verecek olursak, şöyle olur...

İlkel beynimiz olası tehli- keleri algılamak üzere te- yakkuzda bulunuyor. Nasıl mı?

Örnek verecek olursak, ba- sit bir el çırpma sesinden, yere düşen bardağın sesin- den bile irkiliyoruz. Bazılarımız kalabalığa gir- mekten, zaruri ihtiyaclar dışında alışveriş yapmak- tan geri duruyor. Evlatlarımızı mümkün ol- duğunca yakınımızda isti- yor, gözümüzden ayırmak istemiyoruz.

Kısaca kimimiz az kimimiz çok örselendiğimizi his- sediyoruz yaşananlardan dolayı. Kendi isteğimiz dı- şında, kimimiz kaçınarak, kimimiz yok sayarak, aşırı öfkelenerek v.b. farklı şe- killerde tepki veriyoruz. . Burada anahtar duygu “ör- selenmek”. Yani bu his var ise durup bir kendimize bakmamız gerekiyor.

Peki bir kendimize baka- lım, bize ne oluyor? Karşı- laştıklarını iyi/kötü, siyah/ beyaz, tehlikeli/güvenli olarak kategorize eden beynimizin ilkel kısmı gü- vende olduğumuzu bilene

dek diken üstünde kalma- ya devam ediyor.

Olanı tespit edip, kendimi- ze baktıktan sonra üstesin- den nasıl geleceğimizi öğ- renip uygulamaya geçme vaktimiz gelmiş demektir. Eğer buraya kadar kendi- mizde olup biteni anlaya- madıysak tekrar başa dö- nebiliriz.

İyiye güzele bakmak, iyi şeyler işitmek, iyi şeyler yapmak, faydalı şeylerle meşgul olmak mantığımı- za yapay bir mutluluk hali yani “-mış gibi yapmak” gibi gelse de gerçekte bu teyakkuz halinden kurtul- ma da egzersiz olarak de- ğerlendirildiğinde çok işe yarıyor.

Yani diyeceğim o ki; acı- yı yaşamalı fakat kendini hayattan soyutlamadan işe yarar halde kalmak(ruh sağlığını korumak için de kendi kendine destek ol- malıyız. Nasıl ki süt veren anne aç olmasa da evladını beslemek için yemek yer. Aynı şekilde ruhunu besle- mek için de ruhen beslen- mek zorundayız. Çocukla- rımıza ve kendimize bunu borçluyuz.

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar