Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
SABIR DİK DURMA ÇABASIDIR
5.1.2019
Burcu Besle


“Yaşadığımız dünya hayatı imtihanlarla dolu, her şey- de her olayda imtihanla karşılaşıyoruz. Tabi ki bu imtihanlarımızı ödüllen- direcek ve cezalandıracak Allah-ı Teala’dır.

Allah bizi imtihanlarımız- dan helaliyle, alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin. Bazen öyle olumsuz olay- larla yüz yüze kalıyoruz ki, sabır demekten başka çare kalmıyor. İşimizde sabır, çarşı-pazarda sabır, Ne ya- pacağız sabretmeyip te.

O kadar yalan dolanın kol gezdiği, herkesin birbi- rinin kuyusunu kazdığı, sana gülerken arkandan dedikodunu yapanlara ne yapacağız. Bizde mi onlar gibi olacağız. Hayır, onlar gibi yalanla dolanla, hile ile, günahla, aldatmak- la işimiz olmadığına göre sabretmekten başka eli- mizde ne kalıyor? SABIR.... Sabır, çoğu kimsenin zan- nettiği gibi bir eylemsizlik, tepkisizlik yahut acizlik zannedilmesin.

Sabır bir direniştir, kararlı- lıktır, dik durma çabasıdır. Yiğitliği gerektirir. Olgun- luğu gösterir. Tabi ki bu dik duruş, yiğitlik, olgun- luk ancak yüksek imanla, hatta amel halinde teza-

hür eden kâmil bir imanla mümkün olmalıdır.

Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuru- yor; Sabır “Felaha erme- nin şartı”dır (Âl-i İmran, 200). “Mağfiret, rahmet ve hidayet”e vesiledir (Bakara, 157). Sabredenlere “hesap- sız mükafat” vaat edilmiştir (Zümer, 10). Ve Bakara su- resinin 153. ayetinde bu- yurulduğu gibi “Şüphe yok ki Allah sabredenlerle bera- berdir.” Öyle olduğu içindir ki sabır, Cenab-ı Hakk’ın yardımını celp eder.

Zaferler ancak O’nun yar- dımıyla kazanılabildiği için de “Sabrın sonu zafer- dir.” yahut “Sabrın sonu se- lamettir.” denilmiştir. Bize düşen bu zorluklar karşı- sında pes etmek değil, “bu da geçer” deyip sabrede- rek Yaradan’a sığınmak ve içinde bulunduğumuz sı- kıntılardan kurtulmak için çareler aramaktır...

Allahtan herkese sabır dili- yorum. Hırslardan ve ihti- raslardan uzak kalıp insan- ların çevresindekilere ve kararlarına saygı duyarak barış içinde yaşamasını umuyorum. Bugünlerde o kadar ihtiyacımız var ki..

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar