Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
TEK KONU İNSAN
22.6.2019
Burcu Besle


Kendi özümüzü tanımadan di- ğer insanları nasıl anlayabilir, so- runları nasıl çözebiliriz ki...

Kendimizi tanımak, öncelikle iç dünyamızla iletişime geçme- mizdir. Kısaca, kendi derinliği- mize inmektir.İnsanın kendini tanıma yolculuğunda; fiziksel özelliklerini, duygularını, düşün- celerini, istek ve gereksinimleri- ni, güçlü ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini tanıması / bilmesi ve bunların farkında olması gerekir.

Geçmişten günümüze kadar, tüm bilim insanlarının, felsefe ve sanatla iç içe olanların üzerinde birleştikleri tek konu “insan”dır.

“Psikoanalitik Kuramı”nın ku- rucusu olan, hekim ve psikolog Sigmund Freud, “Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki.” söylemine hak vermemek müm- kün değil.

İnsan yapısının kişilik belirlen- mesinde, bilinçdışı güçlerin ve içsel çatışmaların önemli bir rol oynadığı temel düşüncesinden hareketle Psikanaliz öğretisini ge-liştiren Freud, insanın derin- liğine incelenmesi gerekliliğini vurgular.

“Mutsuzluğu tatmadan hep mut- lu olmak istersin, oysa nelerin

seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemez- sin.” deyişi düşünce haklılığını göstermektedir.

“Kimlik bunalımı” kavramını ilk kullanan psikolog Erikson’dur. İnsanların sosyal gelişim teorisi ile insanın diğer insanlarla iliş- ki içinde geliştiğini öne sürmüş ve başkalarıyla ilişkilerin önem kazandığı bir gelişim kuramını ortaya atmıştır.

“Çevresel koşullar kendine gü- ven, bağımsızlık, özerklik, giri- şimcilik, gibi kişilik gelişimini olumlu yönde etkileyen duygu- ların kazanılmasında büyük önem taşımaktadır.” görüşünü savunmuştur.

Düşünüldüğünde, insanların doğru kararlar almak için hata yapması kaçınılmazdır. Bir in- sanın başka bir insanı tanıması deneme -yanılma yöntemiyle olması salt doğrudur.

Unutmayalım ki, hayatta her şey insan içindir. Biz, hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Hiçbir ha- yat diğerinden önemsiz değildir.

Yalnız, şunu da söylemeden ge- çemeyeceğim...

İnsanligin ve ortak aklın uykuya yattığı, nezaketin ve terbiyenin rafa kalktığı, vicdanın dükkanı kapattığı bir ortamda, yaşıyo- ruz... Tabiki Bu da ayrı bir sorun...

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar